Om Förenade Bolag

Förenade Bolag är särskilt inriktade på att kartlägga, relationskoppla och övervaka verksamheter vars uppgift i huvudsak är att arbeta med eller kring någon form av vilseledande försäljning. Kommuner, ideella organisationer samt mindre och större företag av olika typ drabbas regelbundet av verksamheter som de vi varnar för.

Förenade Bolags juridiska rådgivning

Medarbetarna som tar hand om anslutna företag på Förenade Bolags hjälplinje är särskilt bekanta med de grundläggande principer som krävs för att korrekt hantera ett ärende inom området, som rör avtalsrätt. För de tillfällen ett ärende anses komplicerat eller allmänt riskfyllt vid felaktig hantering överlämnas det omedelbart till yrkesverksam advokat för påseende.

anders adrianssonAnders Adriansson är advokat på Adriansson Advokatbyrå (tidigare på Kriström Advokatbyrå) och har bistått med rådgivning till Förenade Bolags anslutna företag sedan 2011. Det är även Anders som utformat det utbildningsmaterial som ligger till grund för Förenade Bolags ärendehantering och löpande utbildar Förenade Bolags handläggare.

Förenade Bolags historik
Förenade Bolag grundades 2011 på information från en verksamhet som gick under namnet Svensk Företagsförening, som startade sin verksamhet hösten 2001.

Media, myndighetssamverkan och övriga frågor
Om du är journalist, myndighetsrepresentant eller söker oss i övriga frågor vänder du dig till Lina Svensson genom någon av kontaktvägarna nedan.

Vanliga frågor

Är det någon skillnad på advokat och jurist?

Ja. Titeln advokat är lagskyddad. Det betyder att inte vem som helst kan kalla sig för, eller utge sig för att vara, advokat. Du måste uppfylla ett antal kriterier, bland annat krävs en kandidatexamen i juridik och att du är medlem i advokatsamfundet.

Bluffaktura – eller avtalstvist?

Den allmänna uppfattningen om vad många kallar “bluffakturor” är ett de är utformade som osofistikerade massutskick och därför lätta att känna igen. Många tror att en “bluffaktura” är något som kan slängas eller rivas itu. Det stämmer i vissa fall att det inte krävs vidare åtgärd. Men i de allra flesta inte. Oavsett vilket är det aldrig en god idé att slänga eller på annat sätt förstöra fakturor, påminnelser, inkassokrav, betalningsförelägganden eller delgivningskvitton som du tagit emot på grund av någon form av säljkontakt.

Den moderna “bluffakturan” kommer i många olika former och nästan uteslutande med en faktisk beställning som grund. Du bearbetas på olika vis både innan och efter att fakturan skickats ut och den röda tråden i de allra flesta fallen är att den drabbade inte förstår allvaret förrän det är för sent.

I många fall har själva beställningen gått obemärkt förbi – hela eller delar av fakturan kanske till och med har betalats. Beroende på situation kan en tidigare avtalsperiod exempelvis ha förlängts per automatik på grund av ett tidigare upprättat löpande avtal, vilket inte upptäcks förrän år två: allt enligt villkoren som bekräftades vid första betalning. Varianterna är lika många som det finns olika aktörer, och tillvägagångssätten är i ständig förändring. Det är inte möjligt att ge enkla, generella svar eller råd utan att sätta sig in det specifika ärendet. Det är heller inte möjligt att säga med säkerhet vilka branscher eller typer av verksamheter som är hårdast drabbade.
– Varningslistan visar aktiva företag
– Läs mer om Hjälp med bluffakturor

Kan jag bestrida en faktura själv?

Ja, men utan särskild kunskap och inblick är det inte rekommenderat. Vill du själv läsa dig till hur du kan göra, läs mer om Hjälp med bluffakturor. Du kan också läsa mer om rekommenderade åtgärder på Polisens sida bestrid.nu, som Förenade Bolag varit delaktiga i både informationsinhämtning och textmaterial.

Representerar du ett företag som är publicerat på Förenade Bolags Varningslista?

Vi tar emot dina åsikter här: Klagomål

Utkanten av grov organiserad brottslighet

Förenade Bolags närvaro kan göra det svårare för oseriösa verksamheter att få fäste i samhället. Funktionen är viktig eftersom bolagen som upprättas för dessa syften ofta tangerar en yttre del av organiserad brottslighet som är direkt samhällskadlig. Ekonomisk brottslighet som penningtvätt och bedrägerier relaterade till den statliga lönegarantin, terrorfinansiering och skattebrott är ett par av funktionerna bakom de varningslistade bolagen som få känner till och ännu färre talar om. Förenklat kan man säga att de varningslistade bolagen ofta syftar till att finansiera kriminalitet på ett eller annat sätt och varje betald faktura ger, på sikt, ringar på vattnet i andra delar av vad som kallas för grov organiserad brottslighet.

Nätverksfunktion

Nätverket som skapas genom Förenade Bolag utgörs av företagare i alla storlekar, kommuner och ideella organisationer. I praktiken blir informationsutbytet oss emellan till ett av Sveriges största enskilda nätverk som tillsammans aktivt säger nej till bluffakturor.

Förenade Bolag arbetar dels förebyggande med att varna för särskilda verksamheter och dels retroaktivt med att hjälpa dig om du eller din verksamhet drabbas. Vi samverkar med brottsbekämpande myndigheter och delar vår kunskap i frågan fakturabedrägerier till flera organisationer och myndighetsfunktioner.

Myndighetssamverkan och löpande kartläggningsarbete

Förenade Bolag arbetar i samverkan med brottsbekämpande myndigheter och berörda organisationer i kampen mot företagsinriktad bedräglig verksamhet.

Skatteverket

Sedan januari 2014 hämtar Skatteverket regelbundet underlag för företag publicerade på Förenade Bolags Varningslista. Underlaget används vid bland annat fördjupade skattekontroller som i sin tur kan upptäcka oegentligheter som exempelvis olika former av skattebrott. Skatteverket hämtar även underlag från Svensk Handels Varningslista.

Polisen
Förenade Bolag har varit delaktiga i utformandet av textmaterial samt åsiktsinhämtning för Polisens informationsbroschyr Bestrid.nu, men har även andra praktiska samarbetsfunktioner.

Förenade Bolags kartläggningsarbete avslöjar unika detaljer som exempelvis:

  • Rådande trender kring modus/metodik
  • Schematisk förändring i erbjudna produkter/tjänster
  • Särskilt underlag (som inspelade ljudfiler av kompletta säljsamtal)
  • Tecken på spridning av vissa huvudmän mellan olika varningslistade verksamheter

Denna nyckelinformation kan sedan lämnas över till Polisen vid exempelvis pågående förundersökningar eller för att underlätta och stödja ett preventivt informationsarbete. Båda funktionerna har uppfyllts av Förenade Bolag vid flera tillfällen. Förenade Bolag har även haft rollen som expertvittnen i brottsmål relaterade till varningslistade verksamheter. 

Datainspektionen
Förenade Bolag informerar Datainspektionen löpande när bedriven inkassoverksamhet misstänks strida mot god inkassosed. Särskild tillsyn mot verksamheter med inkassotillstånd har inletts av Datainspektionen baserat på Förenade Bolags underlag.

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier
Tillsammans med Svensk Handel och IT-spåraren Peter Forsman har Förenade Bolag som uppgift i en mindre arbetsgrupp inom Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier att komplettera Polisens officiella anmälningsstatistik. Informationen presenteras av Polisens Nationella Bedrägericentrum inom ramarna för samverkansgruppen.

Sagt om Förenade Bolag

Förenade Bolags Varningslista är den mest omfattande och snabbast uppdaterade idag, något som även konstateras i Statens Offentliga Utredning ”Fakturabedrägerier” SOU 2015:77  (länk till Regeringskansliet).

Mer om statliga utredningar och Förenade Bolag:
– Förenade Bolag som remissinstans: Stärkt straffrättsligt skydd för egendom, SOU 2013:85
– Förenade Bolag med expertutlåtanden samt remissinstans: Fakturabedrägerier, SOU 2015:77

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ:
– Förenade Bolags varningslista: Rapport 2016:9, Bedrägeribrottsligheten i Sverige

Press
– Här hittar du länkar till artiklar och TV-inslag där Förenade Bolag nämns eller kommenterar i egenskap av experter på området fakturabedrägerier/bluffakturor.

Ring Förenade Bolag