Bestrida en bluffaktura

Frågor och svar kring vad som gäller

Hur bestrider man en bluffaktura?

Bluffakturor – Vad är det?

En bluffaktura är en kraftig generalisering för vad som i grund och botten är en relativt komplex juridisk sak. Hur allvarlig situationen är varierar.

En så kallad bluffaktura kan komma utan tidigare kontakt med det fakturerande företaget, ofta utformad som en erbjudandefaktura. Det allra vanligast förekommande är dock att du på något sätt vilseleds eller styrs till att ingå avtal, i de många fall en ljudfil över telefon, som binder dig till betalning. Ljudfilen används eventuellt i tingsrätten som bevisning.

Olika företag – olika underlag

De så kallade blufföretagen, som allt oftare levererar en faktisk tjänst, skiljer sig i tillvägagångssätt. Det skiljer sig även hur stridslystet ett företag är jämfört med ett annat. Man bör upprätta olika strategier beroende på vilket företag som fakturerat dig och vad som har hänt. Det är mycket svårt att generalisera uppkomna situationer, men de allra vanligaste typerna av faktura kontra orderunderlag är:

  • Ingen order: Erbjudandefakturor / massutskick märkta ”faktura”. Skickas utan tidigare kontakt och är till för att betalas av misstag. Här föreligger ingen betalningsskyldighet men fakturan bör ändå bestridas korrekt (med tid- och datumstämpel, som exempelvis via e-mail). Om du redan har betalat är chansen mycket liten, om inte obefintlig, att få tillbaka pengarna. En polisanmälan bör göras.
  • Fakturor med orderunderlag i form av ljudfil. Muntliga avtal är bindande och tingsrätten ser två företag som jämlika. En ljudfil är i de flesta fall god bevisning i tingsrätten – men det finns inga garantier. En generell riktlinje är att belysa ljudfilens eventuella svagheter i första hand. Tänk på att vissa så kallade blufföretag använder ljudfiler som utpressningsmetod trots att de inte existerar (exempelvis Företagslansering Sverige AB med produkt Hitta Företagen). Andra stämmer regelbundet företagare i tingsrätten med just ljudfilerna som enda underlag. Ljudfiler skall alltid lyssnas igenom och analyseras noggrant. Det är trots allmän uppfattning inte vanligt att man redigerar i eller manipulerar filerna, (exempelvis ”klipper in ett ja”) idag. Den största faran med ljudfilen är att du som part i samtalet inte uppfattar själva inspelningstillfället.
  • Fakturor med orderunderlag i form av skriftligt avtal. De skriftliga avtalen gäller oftast telefonabonnemang eller annonsinföranden i olika portaler och når större belopp. Skriftliga avtal är svåra att ogiltigförklara – men även här bör man se till övriga delar, som förutsättningarna för avtalets upprättande. Förenade Bolags inblick i marknaden och aktörerna gör det lättare att bedöma hur sannolikt det är att företaget tar ärendet vidare till tingsrätten.
  • Fakturor med orderunderlag i form av e-post. Även här bör man se till omständigheterna kring avtalets upprättande.

Du kan undgå betalning

Du kan öka dina chanser markant att slippa betala bluffakturan du nyss fått. Ditt säkraste kort är att stå på dig – men du måste fortfarande följa de juridiska ramarna. Korrekt hantering hjälper dig undvika de vanligaste fällorna.

Vad är det för skillnad på en jurist och en advokat?

En advokat har minst cirka fem års juridisk utbildning bakom sig, en jur. kand-examen och minst tre års praktisk, kvalificerad juridisk yrkesverksamhet. För att få kalla sig advokat måste man vara medlem i advokatsamfundet, och det i sig ställer ett antal specifika krav på adokvaten och advokatens yrkesroll, bland annat obligatorisk vidareutbildning. Titeln advokat är lagskyddad.

En jurist har inget utbildningskrav och vem som helst kan starta en juristfirma. Det betyder inte att alla jurister är outbildade, snarare tvärtom, många är före detta yrkesverksamma advokater. Däremot är risken stor att du inte får den hjälp du behöver om du inte är helt säker på att personen är juridiskt kompetent.

Advokatsamfundet har mer information om vad som skiljer en advokat och en jurist åt.
– till Advokatsamfundet

Vad gör jag om jag blir uppringd om ett tidigare införande och ombeds bekräfta mina uppgifter?

Var noga med att säkerställa vem som ringer. Vad heter bolaget? Vad har de för organisationsnummer? Gäller införandet en hemsida som du känner till? Vilken adress har sidan? Gå in på den och titta. Ta inga förhastade beslut.

Ställ kontrollfrågor om införandet – som till exempel om du varit med där innan – när du gick med, om du tidigare betalat och vad avgiften var. Be sedan om att få återkomma till säljaren eller företaget i fråga när du gått igenom dina handlingar och bekräftat det säljaren säger. Hittar du ingen tidigare betalning rekommenderar vi att du undviker företaget i framtiden.

Av de hundratals fakturor som Förenade Bolag hanterar varje månad är många utskickade tack vare inspelade ordrar i just sådana här situationer. Eftersom du som beställare inte har någon ångerrätt i egenskap av näringsidkare uppstår ett problem när fakturan anländer och du ser vem som egentligen ringde.

Vad gör jag om jag är osäker på säljarens identitet vid telefonsamtal?

Använd Förenade Bolags Varningslista och granska uppringaren. Du kan också be om telefonnumret och knappa in det på vemringde.se för att läsa andras rapporter. Om säljaren ringer från skyddat nummer, kräv att denne återkommer med ett annat nummer eller lägg på luren.

Vad gör jag om företaget ansöker om stämning i tingsrätten?

Trots allmän uppfattning hör stämningar inte till ovanligheterna och är i vissa fall mer regel än undantag. Omfattningen varierar starkt beroende på vilket företag du har hamnat i tvist med. Precis som med betalningsförelägganden från Kronofogden är det viktigt att du följer anvisningarna och framförallt den tidsfrist du har (10 dagar) på att inkomma med svar. Ett delgivningskvitto får inte under några omständigheter slängas eller tappas bort. Uteblir ditt svar fastställs skulden utan ditt veto, en så kallad tredskodom. Det vill du undvika.

Det kan vara psykiskt påfrestande att stå inför en stämning och eventuell förhandling i tingsrätten. Försök tänka på, i det fall du hamnar i huvudförhandling, att nämndemännen finns där för din rättvisas skull. Låt inte företaget du tvistar med skrämma dig till betalning innan ni prövat fallet. Med rätt förutsättningar kan du vinna, men utan att pröva lagen står du inför en garanterad förlust. Bluffakturor bör bemötas med kunskap och du skall värdesätta din integritet.

Vad gör jag om företaget ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden?

Trots att bluffbolag generellt anses vara ljusskygga och bluffakturor i många fall har oseriös grund är betalningsförelägganden från Kronofogden relativt vanliga. Ett betalningsföreläggande betyder däremot inte att du måste betala – men det är mycket viktigt att du följer anvisningarna bifogade med ansökan. Tänk på att falska betalningsförelägganden förekommer. Ring alltid Kronofogden i första hand och glöm inte tidsfristen.

Om du mot förmodan får en riktig ansökan om betalningsföreläggande kan du begära rättelse i efterhand under förutsättning att ett dokumenterat bestridande finns – daterat innan ansökan.

Hur bestrider man en faktura?

Att bestrida en faktura innebär att man motsätter sig kravet. Det är viktigt att det framkommer varför du valt att bestrida fakturan och att du gör det på korrekta grunder. En felaktig ursprunglig strategi kan ligga till last längre fram.

Exempel:
Du har fått en faktura på något du inte beställt. Gör så här:
1. Granska gällande avtalsvillkor. Erbjuder företaget ångerrätt? Ångerrätten är frivillig mellan två företag – om just det här företaget erbjuder ångerrätt måste du vara noga med att åberopa den innan tiden löper ut.
2. Säkerställ att du har rätt information om avsändaren, detta eftersom det är viktigt att ditt bestridande kommer fram. Det är till exempel vanligt med felaktiga adresser eller telefonnummer på fakturan.
3. Skicka ditt bestridande, helst via e-post. Då kan man sammankoppla både tid, datum och innehåll. I ditt e-postmeddelande skriver du fakturanumret, att du bestrider fakturan, och motiverar samtidigt varför.

till: [email protected]
ämne: bestridande
text: Jag bestrider faktura med nummer 0101010101 med anledning att jag ej beställt produkten/tjänsten.

Om du inte kan skicka ett e-postmeddelande (till exempel för att företaget inte har en giltig e-postadress), skicka ditt bestridande med rekommenderat brev och spara kvittot.

Tänk på att du inte bör bestrida en faktura på felaktiga grunder. Exemplet ovan bör inte tillämpas i andra situationer än den angivna. 

 Behåll originalfakturan.

Kan ett blufföretag ta ärenden vidare?

Ja. Till både tingsrätten och kronofogden. Det som i folkmun kallas för blufföretag eller bluffakturor rör i själva verket avtalsrätt. Begreppen är subjektiva benämningar på ett företag som ställt ut en oönskad faktura, eller ett företag som anses lurat eller medvetet vilselett en andra part. När en faktura bestrids är man alltså, kraftigt förenklat, oense om huruvida parterna ingått avtal eller ej.

I de fall en avtalsrättslig tvist uppstår har det fakturerande företaget två alternativ om de vill driva in fordran:
1. Ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden.
Betalningsförelägganden registreras automatiskt vid ansökan och kronofogden tar inte hänsyn till om det är ett ”bluffbolag” som ansöker eller om det finns goda skäl till ursprungsfakturan.
2. Ansöka om stämning i tingsrätt.
Vid en stämningsansökan gäller samma premisser som vid ett betalningsföreläggande: tingsrätten tar inte ställning vid själva ansökningstillfället om huruvida företaget som ansökt är ”seriöst” eller inte.

Frågan bör istället formuleras hur sannolikt är det att Företag A tar ärendet vidare? Det är nämligen sannolikheten som är avgörande för dig som drabbats.

Det figurerar både falska stämningsansökningar och kronofogdehandlingar (betalningsförelägganden). Tänk även på att Företag A kan stämma och sedan inte fullfölja – allt för att skrämma dig till betalning.

Är det lagligt att spela in samtal?

Ja. Det är lagligt att spela in ett samtal, så länge den som spelar in är en del av det pågående samtalet.

Exempel:
Du pratar med säljare A. Säljare A spelar in samtalet.
Du pratar med säljare A. Du spelar in samtalet.

Det är däremot inte lagligt att spela in som tredje part.
Exempel:
Du pratar med Säljare A. Person B spelar in samtalet.

Måste säljaren säga till innan man spelar in en order?

Nej. Det finns inget som säger att en säljare inte kan spela in din order utan din vetskap.

Hjälper det att polisanmäla en bluffaktura?

Att polisanmäla en bluffaktura hjälper i flera avseenden: dels ger det myndigheter en indikering på vilka företag som är mest aktiva, och dels ger det underlag till statistik. Polisen arbetar aktivt med att kartlägga brottslingar kopplade till kriminella nätverk och bluffakturor, bland annat genom vad man kallar för Operation Draupner. Förenade Bolag råder dig att alltid polisanmäla en bluffaktura.

Det är däremot viktigt att veta att en polisanmälan inte per automatik kan stoppa en faktura, påminnelse, inkassokrav eller ett betalningsföreläggande då ärenden av den typen generellt inte bedöms som brott enligt brottsbalken.

Undantaget är fakturor som går ut till ett stort antal företagare samtidigt, där alla fall ser exakt likadana ut (så kallade massutskick). Vid tillräckligt stort antal polisanmälningar kan bankkonton stängas ner i samarbete med banken som kontot ligger hos.

Vad är en bluffaktura?

En bluffaktura är utställd under tvivelaktiga förhållanden. Ofta rör det sig om vilseledande försäljning. Termen Bluffakturor används ofta som samlingsnamn för oönskade fakturor, oavsett beställningsmetod. Har du fått en bluffaktura är det ofta bra att vidta någon form av åtgärd, till exempel att säkerställa vad det finns för orderunderlag.

Är ljudinspelningar bindande?

Ja, det kan de vara. Ljudinspelningar är vanligt förekommande vid träffande av avtal över telefon och framförallt vanligt förekommande när det gäller vad som i folkmun kallas för bluffakturor och många är osäkra på vad som egentligen gäller rent juridiskt.

Det finns ingenting som säger att en ljudinspelning inte är ett godkänt orderunderlag. En ljudinspelning bör däremot innehålla ett antal kriterier, som till exempel samtalsdatum och att det som sägs i samtalet inte strider mot vad som senare levererats eller fakturerats. Det är mycket vanligt att säljaren bara spelar in själva slutet av samtalet. Även detta är tillåtet, lagligt och kan resultera i en giltig, bindande ljudfil.

Tänk på att man i tingsrätterna har dömt många företagare betalningsskyldiga med enbart en ljudfil som orderunderlag, men att det alltid finns undantag. Det går inte att svara på i förväg hur ett särskilt ärende kommer falla ut jämfört med ett annat, eftersom tingsrätten väger in ett antal olika faktorer från båda parter i bedömningen.

Bluffakturor – olika typer

Domän- och hemsidesbluffar

Företaget som ringer dig inleder samtalet med att din hemsida är i fara, ofta för att säljaren säger sig se att “någon har försökt registrera din adress” och lockar med ett “skydd” till dig. Man vill i det här skedet boka upp dig på flertalet toppdomäner (t ex dinsida.se, dinsida.com, dinsida.eu, dinsida.info) och på så sätt säkerställa att ingen “tar din adress”. När fakturan väl kommer är priset ofta oskäligt högt och gäller upp till tio år per bokad domän.

Något egentligt hot, alltså det som drev dig till att köpa tjänsten, existerar dock inte. Försäljningsmetoden ifrågasätts även för att många toppdomäner rent generellt anses onödiga för många företag.

Falska Google-tjänster

Sökmotorn Google missbrukas allt oftare i oärliga sammanhang eftersom den är lätt att känna igen, även för den mindre insatte. Den vanligaste produkten som säljs vilseledande är “sökord” – vilket egentligen handlar om Googles produkt Adwords, alltså sponsrade/betalda länkar som man knyter särskilda sökord till. Den resultatlista du ser när du söker på Google kallas det ”organiska” sökresultatet och detta är mycket komplicerat att påverka. Det råder en viss begreppsförvirring bland de mindre seriösa företagen, som säljer sökord på sin egna katalog (ex ”företagskatalogen”) och menar att de ändå hjälper dig hamna högt upp i Googles organiska sökresultat – och samtidigt vill fakturera dig en fast kostnad för AdWords.

Flertalet av de som idag säger sig syssla med sökordsoptimering, sökmotorpositionering och Google-produkter har inte den kompetens som krävs för ett gott resultat och du riskerar att inte få valuta för pengarna. Vänd dig därför alltid till en kunnig sökmotoroptimerare för rådgivning. 

Spärrtjänster för telefon

En så kallad ”spärrtänst” avser oftast en telefondosa eller ett telefonregister tänkt att blockera telefonförsäljare. Den betalande erhåller dock ingen fungerande produkt.

Tanken med telefonregistren och spärrtjänsterna är du skall slippa bli kontaktad av telefonförsäljare. Det fakturerande bolaget som står bakom registret säger sig skicka det till berörda Telemarketingbolag och adressregister, som då i sin tur skall ”ta bort dig” från sina ringlistor. I praktiken gör utskicket ingen större skillnad varför man kan ifrågasätta kostnaden och verksamheterna bakom.

Förenade Bolag har ännu ej sett en existerande och fungerande telefondosa/mellanpropp eller telespärr/spärrfiltertjänst. Om du vill undvika tvivelaktiga telefonförsäljare kan du använda dig av vanliga iPhone- och Androidappar som till exempel Vem Ringde.

Erbjudandefakturor

En erbjudandefaktura är utformad som en faktura med syfte att den ska betalas av misstag. Den betalande erhåller oftast ingen produkt. Erbjudandefakturan bryter mot marknadsföringslagen. Även erbjudandefakturan kallas bluffaktura. Generellt kan ingenting hända med så kallade erbjudandefakturor, men om de betalas av misstag riskerar du att teckna ett löpande avtal som förlängs automatiskt.

Erbjudandefakturor avser ofta vanliga kontors- och IT-relaterade tjänster som sökmotorregistrering eller någon form av kataloginförande.

Allmänt om bluffakturor

En så kallad bluffaktura är en faktura utställd under tvivelaktiga förhållanden. Ofta rör det sig om vilseledande försäljning. Termen bluffaktura används som samlingsnamn för oönskade fakturor, oavsett beställningsmetod. Det blir allt vanligare att företag med systematisk vilseledande försäljning rör sig inom en särskild gråzon där införsäljningen kan vara problematisk i sig men en tjänst ändå levererats. Olika metoder används för att landa i denna gråzon och den gör bland annat Polisens utredande arbete svårare. Har du fått en bluffaktura är det ofta bra att vidta någon form av åtgärd, till exempel säkerställa vad det fakturerande företaget har för orderunderlag samt bestrida fakturan om du anser att du inte bör betala den.

Internetkataloger

Idag kan i princip vilket företag eller vilken privatperson som helst med mycket enkla medel publicera vad som vid första anblick ser ut som en populär företagskatalog på nätet. En av de vanligaste typerna av bluffar är just dessa. Antingen använder de sig av utseende och namn som efterliknar en redan etablerad produkt (t ex Hitta Företagen, superhitta, Hittaföretag, Gul123, Einiro) eller så väljer de namn som låter som typiska kataloger (t e x Utbildningsguiden, Nordiska Affärer, ISO-fakta). Gemensamt för dem allihop är att de har få, eller till och med inga, besökare. Avgifterna för dessa sidor varierar men hur låg den än är får du omöjligt valuta för pengarna.

Internetsidorna används som verktyg även i telefonsamtal, där du ombeds gå in på sidan, söka på ditt företag och sedan ”bekräfta dina uppgifter”. Detta blir i själva verket en order.

Om du är osäker på nästa steg

Oönskade fakturor, eller bluffakturor, bör behandlas på absolut rätt sätt för att minimera risken att lida ekonomisk skada. Trots allmän uppfattning är det ingen god idé att slänga, riva sönder eller skicka tillbaka den felaktiga faktura du mottagit – snarare kan det göra den uppkomna situationen om möjligt ännu värre.

Förenade Bolag ger råd

Kontakta Förenade Bolags handläggare på telefon 020 – 503 503 för mer ingående och detaljerad rådgivning kring exempelvis bluffakturor, varningslistan, betalningsförelägganden, stämningsansökan och bestridande.

Tänk på att alltid…

... vara försiktig med avtal du är osäker på.

Om du känner dig det minsta osäker på om villkoren för avtalet du skall ingå är som du önskar har du två alternativ. Om det är relativt enkelt författat behöver du i regel bara läsa igenom de olika punkterna noggrant. Det underlättar om du vet att du till exempel inte vill att avtalet ska löpa vidare automatiskt, då kan du snabbare hitta och granska rätt del av villkoren och undvika misstag.

Om avtalet är komplicerat eller omfattande behöver du kontakta en advokat eller jurist för hjälp med tolkning.

... känna till din situation och dina rättigheter så bra som möjligt.

Om du är osäker på hur du skall hantera en felaktig faktura rekommenderar vi att du vänder dig till någon som är insatt i frågan – chansa inte på din bästa vän eller arbetskamrat. Felaktig information kan vara direkt förödande och framförallt kommentarer på internet kan vara svaga rent kunskapsmässigt. Det är också viktigt att se den stora bilden: det krävs inte mycket för att skilja ett fall från ett annat och generalisering är farligt. Självutnämnda ”specialister på bluffakturor” bör man vara extra försiktig med då det finns ett antal oseriösa aktörer som drivs av eller nära bluffbolagen själva.

... meddela om du anser dig icke betalningsskyldig (bestrid fakturan).

Det finns flera sätt för dig att bestrida en felaktigt utställda faktura. Ett av de säkrare sätten är att skicka ett e-mail om företaget som ställt ut fakturan har en e-mailadress angiven. Då får du inte bara datum- och tidsregistrering utan märker även om mottagaren är legitim genom leveransrapport. Falska e-mailadresser är vanligt på bluffakturor och kommer alltid tillbaka med ett felmeddelande. Den eventuella fortsatta korrespondensen är även den bra att ha sparad. Det är för din trygghet som du väljer att använda e-mail. Tänk på det.

Du kan även bestrida via post eller fax, men tänk på bevisbördan. Rekommenderade brev är bra för att säkerställa att ditt bestridande kommer fram, men kan innebära problem i en eventuell förlängning. Frågan som kan uppstå är hur man verifierar vad som faktiskt fanns i kuvertet, inte bara att kuvertet är skickat ett visst datum och levererats / inte uthämtats.

Du bör förmedla varför du anser att fakturan är felaktig, och varför du bestrider. Det kan gälla till exempel att du blev offer för vilseledande telefonförsäljning, att du inte har beställt produkten, eller att priset är högre än avtalat. Kräv orderbevis i den mån du anser det nödvändigt. Utan orderbevis faller nämligen kravet. Ett företag kan aldrig i tingsrätten lyckas kräva in betalning utan gott underlag, men de kan, och kommer, försöka.

Nästa steg är att invänta företagets eventuella svar och därefter lägga upp en strategi. Påminnelser och olika typer av påtryckningar är vanligt men i varierande grad. Ofta nämns tyngre instanser som kronofogden, inkasso eller tingsrätt och det motiveras med att du kommer stå inför höga kostnader om du inte betalar. Bluffbolag brukar använda dessa metoder mycket frikostigt och det här är en typ av utpressningsmetod. Vissa menar allvar. Andra inte.

... granska detaljerna på mottagen faktura.

På fakturan du mottagit står ofta en referens angiven. Här kan de se vem på ditt företag som står som beställare. Säkerställ att ingen i eller kring din verksamhet tackat ja till produkten/tjänsten utan din vetskap, och var noga med att se så du får den information du behöver. Kontakta sedan företaget som fakturerat dig för fortsatt dialog. Det viktigaste att tänka på är själva orderunderlaget, och det vill du ta del av – oavsett om det rör sig om en inspelning eller en underskrift. Det har du alltid rätt att göra.

... granska villkoren.

Om du har tagit emot en orderbekräftelse, står det något på den om ångerrätt, i sådant fall – hur lång är den? Det är mycket viktigt att du återkommer till företaget som fakturerat dig inom tidsfristen, oavsett om du känns vid beställningen eller ej. Beställningar som görs av företag till andra företag omfattas nämligen inte av en lagstadgad ångerrätt (som för privatpersoner) men vissa leverantörer erbjuder en begränsad ångerrätt ändå. Utnyttja den när du kan för att undvika en eventuell, problematisk tvist.

Ring Förenade Bolag