Företagsopinion: mer om de pågående rättsprocesserna

Företagsopinion
Estland mot Sverige (bild: Förenade Bolag)

Företagsopinion och de pågående rättsprocesserna

Artikel publicerad 2018-09-05. Uppdateras löpande.
Senast uppdaterad 2021-08
-23.

För att se hela varningen på Förenade Bolags Varningslista: klicka här

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har inlett en förundersökning avseende bland annat misstänkt grovt penningtvättsbrott i San Fransokyo AB, en av många betalningsmottagare från juli 2017 till och med minst 30 april 2018.

Förenade Bolag rapporterade om den inledda förundersökningen kring Företagsopinion 2018-02-12. Här nedan följer en lägesuppdatering kring hur långt gångna målet/målen som berör de estlandsregistrade men svenskdrivna verksamheterna Företagsopinion, Bolagsupplysningen och Nummerupplysningen är.

Misstanke om grovt penningtvättsbrott för i huvudsak en av verksamheternas betalningsmottagare har resulterat i penningbeslag under tiden, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser annat än att det sannolikt inte kommer vara möjligt att applicera Grovt fordringsbedrägeri på Företagsopinions verksamhet.

Det börjar i Solna Tingsrätt

2018-02-08 Polisanmälanupprättas gällande ”Bedrägeri med hjälp av ”bluffakturor”, brottskod 0912. Huvudanmälan gällande grovt fordringsbedrägeri genom massutskick av falska fakturor till företag. Tre misstänkta personer: S.B, S.Y.B och C.M.K.

2018-04-30 fattades beslut om penningbeslag hos betalningsmottagaren San Fransokyo AB, till ett värde av 449 736 kr vilket meddelades Svea Bank.

2018-06-29 San Fransokyo AB meddelar via advokat att deras verksamhet är laglig och att de är redo att samarbeta med åklagarmyndigheten. De vill också ha information om misstankar och en tidplan för förundersökningen.

2018-07-04 Åklagarmyndigheten meddelar att förundersökningen pågår, att åtgärder återstår men att arbetet ska bedrivas skyndsamt.

2018-07-13 skickar San Fransokyo ABs advokat begäran om rättslig prövning då man inte anser penningbeslaget skäligt.

2018-07-16 Begäran om rättslig prövning inkommer till Solna Tingsrätt. Beslut fattas att målet ska överlämnas till Södertälje Tingsrätt som är behörig tingsrätt att handlägga målet.

… och fortsätter i Södertälje Tingsrätt

2018-07-18 Ombud anför att San Fransokyo AB bestrider åklagarens yrkande och yrkar att beslaget omedelbart hävs. Södertälje Tingsrätt meddelar att penningbeslaget ska bestå och att åtal skall väckas senast 2018-08-15. Som skäl för beslutet anges att kontobehållningen kan skäligen antas vara föremål för brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

2018-07-25 Efter överklagande från San Fransokyo AB instämmer även Svea Hovrätt i tingsrättens beslut. Beslaget kvarstår.

2018-08-09 Åklagarmyndigheten inkommer med en framställan om förlängd åtalstid avseende penningbeslag. De begär att åtalsfristen förlängs med en månad, fram till 2018-09-14. Detta då de har ett mycket stort material att gå igenom närmare 3000 sidor, utan att ha räknat med det material de har fått från Estland genom EIO, European Investigative Order (Europeisk utredningsorder). Man klargör att ”utifrån vad som framkommer av materialet kommer förhör att hållas. Åklagaren kommer också att ta ställning till om och vilken brottsmisstanke som ska delges. Det går i dagsläget inte med säkerhet att säga vilken brottsmisstanke som är aktuell”.

2018-08-09 San Fransokyo AB:s ombud går med på den begärda åtalsfristen.

Åtal inte garanterat

Beroende på vad åklagarsidans underlag säger kommer förhör att hållas och eventuellt leda vidare till åtal.  I dagsläget vet man alltså inte med säkerhet vilken brottsmisstanke eller brottsrubricering som kommer att delges, om någon.

 

Löpande uppdateringar:

2021-08-23: Svea Hovrätt: Domen är överklagad till Svea hovrätt, målet är under handläggning.

2021-06-11: Södertälje Tingsrätt: Det åtalade syskonparet som har suttit i styrelserna för betalningsmottagarna San Fransokyo AB och Digital faktura i Sverige AB har nu mottagit sina domslut av Södertälje Tingsrätt. 

Domslut:

I målet mot lillebrodern, frikänns han från Brott mot aktiebolagslagen.

Systern frikänns från Brott mot aktiebolagslagen, men döms gällande åtalspunkten Näringspenningtvätt, grovt brott. Påföljden är 3 års Näringsförbud, 6445 kr skadestånd till målsägande och 800kr i avgift till Brottsofferjouren.

Förverkande och beslag 

Systern och Digital Faktura ”1. I beslag tagen kontobehållning om 110 000 kr tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. ”

 Systern och San Fransokyo ”2. I beslag tagen kontobehållning om 449 736 kr tas i förvar enligt lagen om visst stöldgods.

 • 2021-01-19: Ansökan om stämning: Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har lämnat in en ansökan om stämning mot S******** B**** och S**** B**** gällande grovt penningtvättsbrott och brott mot aktiebolagslagen. I stämningsansökan står bland annat följande:  1. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (S**** B****)/…/ S**** B**** har tillsammans med och i samförstånd med annan mellan den 1 juli 2017 och den 1 n ovember 2018, Nykvarn och annan plats, Nykvarns kommun genom att ställa San Fransokyos konton till förfogande, tillåta inbetalningar av fakturorna på bolagens konton och överföra eller låta annan överföra medlen till andra konton vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller annan egendom som härrör sig från brott eller brottslig verksamhet och till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.
  S**** B**** har tillsammans med och i samförstånd med annan i Nykvarn under perioden 15 mars till och med november 2018 genom att ställa Digital Fakturas konto till förfogande, tillåta inbetalningar av fakturorna på bolagens konton och överföra eller låta annan överföra medlen till andra konton vidtagit åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller annan egendom som härrör sig från brott eller brottslig verksamhet och till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.
  I andra hand har hon genom ovan angivet förfarande otillbörligen främjat möjligheten för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

  I tredje hand har hon genom ovan angivet förfarande, som ägt fum i näringsverksamhet, medverkat till åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. /…/
  2. BROTT MOT AKTIEBOLAGSLAGEN (S******** B**** och S**** B****) S**** B**** har mellan den 1 januari 2018 och den 30 december 2019, Nykvarn, Nykvarns kommun, eller på annan plats i Sverige uppsåtligen medverkat till att S******** B**** utsetts till styrelsesuppleant i bolaget Digital Faktura i Sverige AB trots att han inte avsett att ta del av verksamheten som enligt aktiebolagslagen ankommer på styrelsen. Åtgärden har varit ägnat att dölja vem eller vilka som utöver den faktiska ledningen i bolaget.
  S**** B**** har mellan den 1 januari 2018 och den 30 december 2019, Nykvarn, Nykvarns kommun, eller på annan plats i Sverige uppsåtligen medverkat till att S******** B**** utsetts till styrelsesuppleant i bolaget San Fransokyo AB trots att han inte avsett att ta del av verksamheten som enligt aktiebolagslagen ankommer på styrelsen. Åtgärden har varit ägnat att dölja vem eller vilka som utöver den faktiska ledningen i bolaget.
  S******** B**** har under ovan nämnda period och på ovan angivna platser uppsåtligen åtagit sig uppdraget enligt ovan.”
 • 2020-12-21: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: ”Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till den 15 januari 2020(sic). S**** B**** har genom sin försvarare begärt tingsrättens prövning av åklagarens avslag på en begäran om omfattande kompletteringar. Kompletteringarna som begärs är så omfattande att det är åklagarens uppfattning att det inte är lämpligt att väcka åtal innan tingsrätten tagit ställning i frågan. Jag begär därför förlängd åtalstid”
  Åtalstiden förlängs till 2021-01-15.
 • 2020-12-11: Begäran om rättens prövning: Det har kommit in en begäran om rättens prövning där försvaret begär komplettering av förundersökningen med följande utredningsåtgärder:
  ”1. Av alla som anmält brott, hur många har de facto betalat för tjänten till Företagsopinion och/eller Bolagsupplysningen
  2. Av alla som anmält brott, hur många har använt sig av Svenska Handels förtryckta formulär
  3. Hör samtliga som betalat för tjänsten till Företagsopinion och/eller Bolagsupplysningen”
  Åklagaren ska återkomma med skriftligt yttrande senast den 18 december 2020.
 • 2020-11-16: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: Förundersökningen har varit ute på slutdelgivning. S**** B**** har begärt omfattande kompletteringar av förundersökningen. Jag har avslagit hennes begäran. Hon har via sin försvarare angett att hon kommer begära tingsrättens prövning av mitt beslut och därvid också hemställt om att jag ska begära förlängd åtalstid. Förlängning begärs därför till den 11 december 2020. “
 • 2020-10-20: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: ”Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till den 16 november 2020. Slutdelgivningstiden har löpt ut. S**** B**** har genom sin försvarare begärt kompletteringar av förundersökningen. Förlängd tid för åtals väckande är därför erforderligt. “
 • 2020-09-22: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: ”Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till 20 oktober. Förundersökningen är ute på slutdelgivning. S**** B**** har genom sin försvarare begärt förlängd tid för genomgång av protokollet.”
 • 2020-08-21: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: ”Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid och åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Tingsrätten beslutade den 18 juli 2018 att ett belag avseende en kontobehållning om 449 736 kr på ett företagskonto i Svea Bank AB skulle bestå samt att åtal skulle väckas vid en viss tidpunkt. Tiden för åtals väckande har därefter förlängts vid flera tillfällen. Den 22 juni 2020 beslutade tingsrätten att åtal skulle väckas senast den 21 augusti 2020, kl. 11.00. Åklagaren har nu, inom åtalsfristen, begärt förlängning av åtalstiden till den 22 september 2020. San Fransokyo har gått med på detta”
 • 2020-05-20: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: “Åtal kommer inte kunna väckas den 25 maj 2020. Slutförhör med en av de misstänkta skulle ha ägt rum idag men fick ställas in på grund av misstänkts sjukdom. Planen är att kunna hålla det så fort som möjligt. Ett annat slutförhör är inplanerat till nästa vecka och förhoppningen är att det ska kunna hållas. Tyvärr innebär det inställda förhöret i dag att utredningen och slutdelgivningen försenas. Eftersom materialet är relativt omfattande beräknas att misstänkta och försvarare behöver ca tre veckor för att gå igenom materialet. Först därefter kommer beslut i åtalsfrågan att kunna fattas. 
 • 2020-04-01: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: “Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till den 25 maj 2020. Förundersökningen har fortsatt och är i det närmaste färdig. Det som återstår är slutförhör med de misstänkta och några mindre sammanställningar. Därefter ska protokoll sammanställas och tryckas, slutdelgivning och beslut i åtalsfrågan ska ske. Slutförhör var planerade att hållas under förra veckan men i anledning av sjukdom på utredarsidan var förhören tvungna att ställas in. Förhören planeras att äga rum så snart som möjligt. 
 • 2020-02-03: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: “Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till den 1 april 2020. Förundersökningen har fortsatt. Under perioden har material från Estland gåtts igenom. Vidare har ytterligare information från Estland hämtats in rörande verksamheten i bolagen i Estland. Arbetet med presentationen och sammanställningen över penningströmmar har fortsatt. Slutförhör har ännu inte hållits. Efter slutförhören ska slutdelgivning äga rum Jag begär därför förlängd tid för åtals väckande.”
 • 2019-12-03: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: “Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till 3 februari 2020. Material från Estland har hämtats in och gåtts igenom. Sammanställningen av fup har påbörjats. Det återstår dock att hämta in ytterligare information från Estland, att sammanställa kontoinformation, att hålla slutförhör, slutdelgivning och beslut om åtals väckande.”
 • 2019-11-04: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: “Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till 2 december 2019. Utredningen har fortsatt. IT undersökningarna är fortfarande inte färdiga. Material från Estland har gåtts igenom. Slutförhör med de misstänkta planeras hållas inom den närmaste framtiden.”
 • 2019-10-08: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: “Förlängning begärs därför till 1 november 2019. Förundersökningen har fortsatt. Förhör har hållits. Polis och åklagare har varit på ett möte med Estland vid Eurojust i Haag. På mötet diskuterades jurisdiktionsfrågor och vad respektive utredning innehåller för material. Det framkom då att det kan finnas ytterligare information i den estniska förundersökningen som kan ha betydelse för den svenska förundersökningen. Detta material ska gås igenom och eventuellt hämtas in. Alla it forensiska undersökningar är inte klara ännu. Ytterligare förhör ska hållas med de misstänkta.”
 • 2019-09-11: Åklagaren begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: “Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till den 2 oktober 2019. Översättning av ett antal utredningshandlingar från Estland har gjorts. Materialet har dock inte hunnit analyserats ännu. Ett möte i Haag med den estniska utredningen är planerat till den 18 september. Efter att allt relevant material från Estland tillförts utredningen ska förhör hållas och slutdelgivning ske.”
 • 2019-07-08: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: “Förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid. Förlängning begärs därför till 3 september 2019. Under perioden har en ny misstänkt tillkommit i ärendet och förhör har hållits med denne. Material har begärts in från Estland. När det inkommer ska det översättas och gås igenom. Därefter ska ställning tas till vilka utredningsåtgärder som materialet föranleder. Ytterligare förhör ska hållas med de misstänkta. IT-undersökningarna är inte klara. Efter att utredningen sammanställts ska den delen av utredningen skickas ut för slutdelgivning. Med hänsyn till de åtgärder som återstår kommer förundersökningen inte att kunna avslutas inom en månad. Jag begär därför två månader i åtalstid.”
 • 2019-06-10: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Förundersökningen är ännu inte klar. Nytt datum då åtal kan var väckt är nu 2019-07-05. Penningbeslaget består. Övriga handlingar är sekretessbelagda.
 • 2019-05-10: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: Förundersökningen är ännu inte klar. Nytt datum då åtal kan var väckt är nu 2019-06-10. Penningbeslaget består. Förlängningen motiveras: “Undersökningarna av datorer mm är ännu inte klar. Det återstår också förhör med de misstänkta och slutdelgivningar.” vidare står “Under månaden har tillslag ägt rum i Estland. Personer som misstänks vara inblandade i brottsligheten i Estland har gripits och förhörts. Ett antal husrannsakningar har gjorts. Kontotillgodohavanden har frysts. Det pågår nu att ett arbete med att kontrollera om det finns information i den estniska förundersökningen som har betydelse för den svenska utredningen. Om så är fallet kommer denna information att begäras och tillföras den svenska utredningen.” Detta innebär alltså att det pågår en förundersökning även i Estland. Omfattningen av denna eller vilken brottsgrund (misstanke) som avses är ej känt. Den svenska förundersökningen som vi rapporterar om ovan avser Grovt penningtvättsbrott under perioden 2017-07-01 till 30 april 2018. Det är alltså inte säkert om någon kommer att åtalas i dagsläget, den bedömningen görs när förundersökningen är klar.
 • 2019-04-11: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: Förundersökningen är ännu inte klar. Nytt datum då åtal kan var väckt är nu 2019-05-11. Penningbeslaget består. Förlängningen motiveras: “En beräkning av hur stort belopp som betalats in via bankgiro till de två olika uppläggen har nu gjorts. Den ska gås igenom och kvalitetssäkras. Det sammanlagda beloppet uppgår till över 15 miljoner kr. Granskning av hemsidorna har fortsatt. Den tekniska analysen av mobiltelefoner mm är ännu inte klar. Det återstår ännu några förhör att hålla i ärendet.”
 • 2019-03-11: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: Förundersökningen är ännu inte klar. Nytt datum då åtal kan var väckt är nu 2019-04-11. Penningbeslaget består. Förlängningen motiveras: “Målsägandeförhör har hållits och ytterligare material från målsäganden har hämtats in. Ett tidskrävande arbete med att beräkna hur stor del av insättningarna som härrör från den misstänkta brottsligheten som är kopplad till Företagsopinion respektive Bolagsupplysningen har påbörjats. Eftersom insättningarna görs via bankgiro försvåras detta arbete. Arbetet är ännu inte färdigt. Det återstår dessutom alltjämt förhör och genomgång av material. IT undersökningarna är inte klara.”
 • 2019-02-11: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas: Förundersökningen är ännu inte klar. Nytt datum då åtal kan var väckt är nu 2019-03-11. Penningbeslaget består.
 • 2019-01-29: Den svenske huvudmannen försätter estniska bolaget Företagsopinion OÜ i likvidation. Vad detta betyder är idag inte möjligt att avgöra.
 • 2019-01-11: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Nytt datum då åtal kan var väckt är nu 2019-02-11. Penningbeslaget består. Förlängningen motiveras: “Förundersökningen är ännu inte färdig. Tömningarna av de elektroniska beslagen är färdiga men ska nu analyseras. Därefter ska ställning tas till om ytterligare förhör behöver hållas i anledning av fynden. Vidare ska ytterligare analyser av hemsidorna på Bolagsupplysningen.se och Företagsopinion.se göras”
 • 2018-12-12: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Nytt datum då åtal kan var väckt är nu 2019-01-11. Penningbeslaget består.
 • 2018-11-12: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Nytt datum då åtal kan vara väckt är nu 2018-12-12. Penningbeslaget består.
 • 2018-10-12: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Nytt datum då åtal kan vara väckt är nu 2018-11-12. Penningbeslaget består.
 • 2018-09-14: Åklagare begär ytterligare förlängd åtalstid som beviljas. Nytt datum då åtal kan vara väckt är nu 2018-10-12. Penningbeslaget består.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag