SAMLIT – Polismyndigheten och storbankerna samarbetar

Polismyndighetens och storbankernas samarbete för att komma åt penningtvätt kopplad till organiserad brottslighet, har givit resultat.

I juni förra året startade polisen och de fem största bankerna i Sverige ett samarbete för att kunna förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning.
Samarbetet, kallat SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) har gett lovande resultat. Det som varit en pilotverksamhet år 2020 övergår nu till att bli en ordinarie del av arbetet i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

De fem största bankerna i Sverige – Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har under 2020 regelbundet träffat polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att utbyta information om bl.a. brottstyper, nya tillvägagångssätt och andra mönster som gemensamt har kunnat identifieras som brottslig aktivitet. Även Svenska Bankföreningen har deltagit i samarbetet.

 

För bankerna innebär samarbetet att de får fördjupade insikter om till exempel vilka misstänkta transaktionsmönster de ska söka efter i sitt kontinuerliga arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra typer av ekonomisk brottslighet, något bankerna är skyldiga att arbeta emot, bland annat i och med EU-direktivet 2015/849 (fjärde penningtvättsdirektivet) som genomfördes i svensk rätt år 2017 i och med införandet av penningtvättslagen, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Penningtvättslagens regelverk syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering, och som företagare känner ni säkert igen effekten av den i form av de utökade antalet kontroller och frågor från banken (bl.a. Känn din kund, Verklig Huvudman och PEP – person i politisk ställning).

– Pengar är ofta drivkraften bakom organiserad brottslighet och kriminella ägnar sig åt penningtvätt för att dölja brottsvinster. Bankernas samarbete med polisen har gett oss mer information, vilket ökar vår förmåga att motverka grovt våld i form av skjutningar och sprängningar eftersom vi kan störa och försvåra för aktörer som står bakom allvarliga våldsuppgörelser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Under år 2020 har det bl.a. framgått att flera anställda på Sveriges storbanker har agerat som insiders åt kriminella gäng och därmed möjliggjort exempelvis penningtvätt.
Varken polis eller bankerna vill närmare gå in på hur många fall det handlar om. Men Linda H Staaf berättar att de upptäckt ett flertal insiderfall och att det varit nästan regelbundet förekommande. Deras roll är, enligt polisen, att möjliggöra låneupplägg och använda företag i brottslig verksamhet.

När SAMLIT nu övergår till att bli ett ordinarie samarbete är målsättningen att under de kommande månaderna arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete.
SAMLIT kommer även att verka för lag- och regelverksförändringar för att förbättra möjligheten till informationsdelning och arbeta för att fler banker ska ansluta sig till samarbetet för att göra det ännu mer effektivt.

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som verkar för utveckling av det svenska bankväsendet. En viktig uppgift är att sprida kunskap om bankerna och deras roll för tillväxt och välfärd i samhället. Bankföreningen företräder banker verksamma i Sverige och har idag 31 medlemsbanker.

– Bankföreningen är starkt engagerade i den här frågan. Varken Polisen eller bankerna kan ensamma hantera problemen och därför är samverkan mellan olika samhällsaktörer avgörande för framgång. Vi vill stärka och formalisera bedrägerisamarbetet, gärna på liknande sätt som nu håller på att byggas upp för att motverka penningtvätt genom SAMLIT. För banker är det viktigt med ett fungerande informationsutbyte och samarbete mellan såväl banker och polis som bankerna sinsemellan, om tillvägagångssätt, målvaktskonton och så vidare, säger Peter Göransson, ansvarig för området operativa risker och säkerhet på Bankföreningen.

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag