Tvingade bort bolag från marknaden

Förenade Bolag tog kampen i det största initiativet någonsin mot en varningslistad verksamhet.

Under sommaren 2014 uppmärksammade bland annat TV4 att Förenade Bolag i samarbete med ett antal verksamheter anslutna till Förenade Bolag påbörjat insatser för att stoppa företaget Ecotrade Solutions Norden AB (nedan benämnt ”Ecoflex”). Ecoflex arbetade med försäljning av stora mängder rengöringsmedel och lysrör av dålig kvalitet till småföretagare, församlingar och ideella föreningar. 

Händelseförloppet trappades upp när Ecoflex, biträdda av Ramberg Advokater, stämde flera föreningar och företag i tingsrätten.

Sedan Förenade Bolag backat upp småföretagarna och föreningarna i dessa och andra rättsliga processer – och efter samarbete med bland annat Skatteverket – försattes Ecoflex till slut i konkurs och försvann från den svenska marknaden.

del2

Förenade Bolag var först ut i landet med att varna för Ecoflex.

Under våren och sommaren 2014 hade Förenade Bolags anslutna samt även utomstående småföretagare och föreningar börjat höra av sig till Förenade Bolags anmälningslinje angående en verksamhet under namnet ”Ecoflex” (bolagsnamn Ecotrade Solutions Norden AB). Företagarna uppgav att de känt sig lurade av Ecoflex försäljningsmetoder. Med stöd av bland annat ljudinspelningar hade Ecoflex framställt krav och även ansökt om stämning hos tingsrätten mot ett antal av Förenade Bolags anslutna. Ecoflex hade även hotat ytterligare hundratals småföretagare och föreningar med att gå vidare till Kronofogden med bolagets krav om betalning inte skedde.

I ett försök att stävja Ecoflexs verksamhet gick Förenade Bolag och Adriansson Advokatbyrå in med resurser och stöd åt berörda småföretagare och föreningar, både de som stämts av Ecoflex och de som hade hotet om Kronofogden svävande över sig. Efter rättsliga processer som pågick ända fram till sommaren 2015 och efter samarbete med bland annat Polisen och Skatteverket försattes Ecoflex i konkurs och var därmed, till slut, borta från den svenska marknaden.

”Att Ecoflex inte längre bedriver verksamhet är positivt, men flera bolag arbetar likadant än idag – problematiken är alltså fortfarande högaktuell” säger Ludvig Isacsson på Förenade Bolag

 

Försäljningsmetoderna
De så kallade beställningar som gjordes från Ecoflex gick i huvudsak till på tre olika sätt.

Samtliga av Ecoflexs metoder var sådana att det kunde funnits utrymme för en tillämpning av avtalslagens ogiltighetsgrunder, det vill säga att avtalen kan förklaras ogiltiga då de är ingångna under falska förespeglingar. Förenade Bolag gav därför inledningsvis de drabbade företagen och föreningarna rådet att bestrida betalning under just denna invändning – att avtalet var ogiltigt på grund av hur det ingåtts. Ecoflex fortsatte dock att hävda att avtalen var giltiga och krävde därför företagen och föreningarna på betalning för de varor som skickats ut. I flera fall gick Ecoflex också vidare med sina fordringar till domstol.

Skärmavbild 2016-03-21 kl. 10.46.44

TV4 uppmärksammar att ideella idrottsföreningar drabbas av Ecoflex.

Domstolsprocesserna inleds
I början av maj 2014 inledde Ecoflex, biträdda av Ramberg Advokater, flera processer mot företag och föreningar. Antalet företag och föreningar som hörde av sig till Förenade bolag angående Ecoflex fortsatte samtidigt att öka och det var uppenbart att Ecoflex inte nöjde sig med mindre än att de erhöll full betalning för de varor som levererats.

För att få Ecoflex att upphöra med påtryckningarna mot kunderna fattades ett gemensamt beslut mellan 23 av dessa, Förenade Bolag och Adriansson Advokatbyrå att väcka en så kallad negativ fastställelsetalan mot Ecoflex. Detta innebar att drabbade ville att tingsrätten skulle fastställa i dom att bolagen och föreningarna inte var betalningsskyldiga för varorna de erhållit från Ecoflex.

Ett annat alternativ hade varit att vänta och se om Ecoflex skulle ta saken vidare till domstol mot var och en, som i stort var hundratals till antalet, men Förenade Bolag och Adriansson Advokatbyrå såg här klara fördelar i att få de olika tvisterna prövade i ett enda samlat sammanhang. Detta framförallt då de inspelade avtalen i många fall var relativt tydliga beställningar av varor – den som tagit emot samtalet trodde ju att denne svarade på något helt annat än vad denne faktiskt gjorde. Sedan de 23 stämningsansökningarna givits in pågick 29 parallella processer i domstol, varav sex stycken inletts av Ecoflex och 23 stycken av anslutna till Förenade Bolag tillsammans Förenade Bolags samarbetspartner Adriansson Advokatbyrå.

 

TV4 upp

TV4 uppmärksammar Förenade Bolags ”grupptalan” några dagar senare.


Ramberg Advokater avsäger sig uppdraget
I samband med att Adriansson Advokatbyrå gett in stämningsansökningarna och under denna tid också svarat på Ecoflexs stämningsansökningar, avträdde Ramberg Advokater som ombud för Ecoflex, varpå Ecoflex under en kort tid företräddes av dess ägare och ställföreträdare.

Ecoflex backar och släpper kraven
Ecoflex valde då att återkalla talan i målen där Ecoflex stämt Förenade Bolags anslutna verksamheter. I de mål där drabbade istället stämt Ecoflex meddelade Ecoflex att bolaget inte längre hade några krav mot kunderna. Adriansson Advokatbyrå tillsändes även 29 stycken kreditfakturor, en för var och en av de drabbade. Dessa kreditfakturor hade inte skickats ut tidigare. I e-postmeddelandet från Ecoflexs ställföreträdare till Adriansson Advokatbyrå meddelades också att fakturorna (som alltså redan krediterats) i själva verket krediterades under förutsättning att de varor som skickats ut skickades tillbaka till Ecoflex. Adriansson Advokatbyrå svarade att varorna fanns att hämta hos respektive klient. Detta ledde sedermera till att fraktsedlar skickades ut till de 29 klienterna. Rengöringsmedel och lysrör skickades därefter tillbaka till Ecoflex på Ecoflexs egen bekostnad.

faktura

Exempel på faktura – Ecoflex.

Här borde saken varit utagerad, då det enda som kvarstod var att avsluta domstolsprocesserna – Ecoflex hade ju tydligt meddelat att man inte längre vidhöll några krav gentemot Förenade Bolags anslutna. Eftersom de drabbade ansångs vunnit framgång med sina respektive invändningar i domstolsprocesserna i och med Ecoflexs krediteringar begärdes nu ersättning för rättegångskostnader i de olika processerna eftersom den som vinner framgång med sin talan i tingsrätt som huvudregel har rätt till ersättning för sina kostnader i domstolen från motparten.

Ecoflex ångrar sig igen
I och med ersättningskraven gjorde Ecoflex emellertid en helomvändning och anlitade istället ett ombud från Colfin AB. Colfin AB och Ecoflex menade nu att krediteringarna skett som ett led i en överenskommelse som träffats mellan Ecoflex och de drabbade, och att det därför inte fanns någon rätt för Förenade Bolags anslutna att få ersättning för sina kostnader. Ecoflex ångrade sig alltså och begärde nu istället betalning för de fakturor som tidigare krediterats. Detta trots att Ecoflex varken varit i kontakt med Adriansson Advokatbyrå eller de drabbade innan krediteringarna skedde. Ecoflex drog även tillbaka de tidigare återkallelser som skickats till tingsrätterna.

Skatteverkets bild

Under tiden domstolsprocesserna pågick fick Skatteverket upp ögonen för Ecoflexs verksamhet. Av Skatteverkets omprövningsbeslut från december 2014 framgår att myndigheten uppmärksammat att Ecoflex under 2014 utfärdat hundratals kreditfakturor som aldrig skickats till bolagets kunder, uppgifter som Förenade Bolag varit behjälpliga i med att ta fram efter förfrågan. I omprövningsbeslutet framgår att Skatteverket noterat att de som fått kreditfakturor när de utfärdats i juni alternativt juli ”i flera fall har haft hjälp av advokat via exempelvis Förenade Bolag”.

Bland annat på grund av de oegentligheter som förekommit beträffande krediteringarna av fakturorna beslutade Skatteverket att påföra Ecoflex dels ytterligare skatt och dels skattetillägg med totalt över en och en halv miljon kronor.

Etikett-Super-clean-allrengoring

Etikett från rengöringsmedlen som såldes av Ecoflex.

 

Ecoflex i konkurs

Sedan Skatteverket beslutat om skattetillägget försattes Ecoflex på egen begäran i konkurs vid Ystads tingsrätt den 16 januari 2015, då bolaget i och med Skatteverkets beslut var på obestånd.

Domstolsprocesserna avslutas och Ecoflex vänder om
Sedan Ecoflex försatts i konkurs återkallade de ännu en gång sin talan i de pågående processer där Ecoflex ansökt om stämning. Detta innebar att de drabbade på nytt kunde begära ersättning för rättegångskostnader i samtliga mål, men eftersom Ecoflex försatts i konkurs kunde man inte räkna med att erhålla någon ersättning. Därför gick Förenade Bolag in och täckte upp för kostnaderna i den del de inte omfattades av den egna företagsförsäkringen.

Ecoflex uppgav nu plötsligt att man inte vidhöll sin fordran i de 23 mål där verksamheter företrädda av Adriansson Advokatbyrå begärt att tingsrätten skulle fastställa att de inte var betalningsskyldiga. Även i dessa mål gick Förenade Bolag in och täckte upp för kundernas rättegångskostnader.

"Goda och långsiktiga affärsrelationer är något vi prioriterar"

Hemsidan sa: ”goda och långsiktiga affärsrelationer är något vi prioriterar” (klicka på bilden för att förstora)

 

– Det kan bli mycket kostsamt för små företag och föreningar att medverka i domstolsprocesser mot den här typen av verksamheter. Att vi tillsammans fick dels möjlighet att hävda de drabbades rätt och dels lyckades hitta en lösning där de inte behövde stå för kostnaderna av tvisterna är positivt. Vår dialog med Skatteverket och deras effektiva handläggning gjorde stor skillnad. Det har varit fråga om ett bolag som enligt vår uppfattning bedrev en verksamhet som inte var seriös och som helt enkelt inte borde fått förekomma på marknaden, säger Ludvig Isacsson från Förenade Bolag. 

 


Angrepp mot Norge nästa steg 
När Ecoflex försattes i konkurs startade dess tidigare företrädare ett nytt bolag, Hansa Marketing AB, som istället vände sig mot den norska marknaden. Säljare från Ecoflex lyftes upp i styrelsen och verksamheten bedrevs från kontor i Hansacompaniet, Malmö. Både varor och försäljningsmetoder var identiska de av Ecoflex. Verksamheten trappades sedan successivt ner, bolaget adressändrades till Stockholm, styrelsen byttes ut till en ensam medborgare från Litauen, bolagsnamnet ändrades till Dernita Project & Consulting AB. Bolaget belastas just nu av ett ökande skuldsaldo, bland annat i form av skatteskulder.

Verksamhet under flera produktnamn

Ecoflex har verkat under bland annat följande namn:

  • Nordisk Kemi (aktiebolagets namn var då Öresund Trade & Invest AB)
  • Ecoflex (aktiebolagets namn var då Ecotrade Solutions Norden AB)
  • EFL
  • Ecoflexibles
  • Miljökemi
  • Clean Products Norden

Berörda målnummer

Negativ fastställelsetalan
Ystad Tingsrätt

T 1749-14, T 1752-14, T 1754-14, T 1757-14
T 1759-14, T 1761-14, T 1763-14,
FT 1765-14 FT 1766-14, FT 1767-14,
FT 1764-14, FT 1786-14, FT 1788-14,
FT 1789-14, FT 1828-14,FT 1829-14,
FT 1830-14, FT 1831-14, FT 1832-14,
FT 1833-14, FT 1834-14.


Övriga drabbade
FT 1555-14 Jönköpings tingsrätt, T 6462-14 Södertörns tingsrätt, FT 2027-14 Värmlands tingsrätt, FT 2266-14 Västmanlands tingsrätt, T 6106-14 Göteborgs tingsrätt, FT 1022-14 Halmstad tingsrätt.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag