Falska stämningar

Hitta Företagen 2011. Svenska Domstolsverket polisanmälde Företagslansering Sverige AB för användandet av domstolsverkets logotyp.

Olika varianter av mindre seriösa påtryckningsmetoder är vanligt bland företagen publicerade på Förenade Bolags Varningslista. I vissa fall sker de i ett led av uttänkta händelser som metodiskt uppfyller rekvisiten för bedrägeri, försök till bedrägeri eller utpressning. I andra fall är syftet med handlingen en nästan impulsartad kränkning utan att vara del av en uttänkt strategi. 

Ett av de instrument som oseriösa företag har visats använda för att driva in sina krav är att förfalska en ansökan om stämning hos tingsrätten mot den påstådda kunden. Som företagare eller exempelvis ekonomiansvarig är det viktigt att känna till att de falska stämningarna är tandlösa som bäst – men också vad som händer om en korrekt stämningsansökan lämnas in och vilka dina skyldigheter samt rättigheter är om du drabbas.

Som med alla hot generellt är syftet med de falska stämningarna att tillföra en tyngd bakom det utställda kravet och att förstärka detta med anspelningar på olika typer av sannolikt förödande konsekvenser. 

 Observera att dessa, oavsett vad som står på dem, inte har någon relation till tingsrätten eller en faktisk, inlämnad stämning. Det handlar alltså om rent oetiskt utformade kravbrev.

 

Obs! Korrekta stämningar finns

En allmän uppfattning är att det som i folkmun kallas för bluffakturor sällan hamnar så pass långt som hos kronofogdemyndigheten eller tingsrätten. Denna uppfattning är direkt felaktig och mycket farlig. I dag är de allra flesta fakturorna från företag på Förenade Bolags Varningslista utställda med någon typ av beställning som grund, och det är framförallt där den verkliga problematiken ligger. Det är, trots vad som rapporteras, relativt vanligt att företag på varningslistan ansöker om stämning.

 

Stämningen för motparten / ”blufföretaget”

När man ansöker om stämning går det till på följande sätt.

1. Ansökan upprättas
Fordringsägaren, alltså det företag som ställt ut fakturan, ansöker om stämning genom att fylla i en blankett. I ansökan skall fordringsägaren ange bland annat en redogörelse för omständigheterna kring kravet, om och i så fall vilken bevisning som kommer åberopas, samt övriga relaterade uppgifter.

2. Fordringsägaren betalar ansökningsavgiften.
Ansökningsavgiften är för närvarande 450 kronor för ett FT-mål (ett FT-mål, även kallat småmål, är ett förenklat tvistemål. För sådana uppgår summan av kravet till maximalt 22 200kr). Avgiften för ansökan höjs till 900 kronor den 1 juli 2014.

3. Muntlig förberedelse
En muntlig förberedelse är ett sammanträde som genomförs hos domstolen. Det är egentligen ett möte som går ut på att domstolen och parterna skall klara ut varför motparten (käranden) vill ha betalt och varför svaranden inte vill betala. Man förbereder målet för huvudförhandling. När målet har gåtts igenom har domstolen en lagstadgad skyldighet att ta upp frågan om parterna kan komma överens utan att målet prövas av domstolen. Mötets ordförande (domaren) frågar om det finns möjlighet att träffa en förlikning.

Din Lokaldel 2014. Svensk Profilutformning har själva stämplat ”delgivning godkänd” på en ansökan som skickas till dig – inte till tingsrätten.

4. Huvudförhandling
Om förlikning ej träffas under förberedelsen går ärendet vidare till huvudförhandling. Huvudförhandlingen är det sista momentet i en domstolsprocess. Det är här målet prövas av domstolen som sedan ”bestämmer” vem som har rätt och fel.

 

Stämningen för dig

När din verksamhet blir stämd går det till på följande sätt.

1. Ett delgivningskvitto skickas ut
Delgivningskvittots funktion är att visa domstolen och motparten att du tagit mot stämningen.

2. Svaromål lämnas in
När stämning utfärdats av tingsrätten skickas stämningen till den som påstås skall betala (Svaranden). Svaranden föreläggs inkomma med ett svar på det påstådda kravet. Om svar inte i rätt tid lämnas till tingsrätten kan tingsrätten meddela dom ändå (tredskodom). En sådan dom innebär att motparten ”vinner” målet utan ansträngning. Det du skriver i svaromålet skall vara sant. Att ljuga i domstol är, förutom att det inte är tillåtet, i längden ingen bra strategi.

Har du ont om tid kan du ansöka om anstånd.

3. Muntlig förberedelse
En muntlig förberedelse är ett sammanträde som genomförs hos domstolen. Det är egentligen ett möte som går ut på att domstolen och parterna skall klara ut varför det fakturerande företaget, käranden, vill ha betalt och varför du inte vill betala. Man förbereder målet för huvudförhandling. När målet har gåtts igenom har domstolen en lagstadgad skyldighet att ta upp frågan om parterna kan komma överens utan att målet prövas av domstolen. Mötets ordförande (domaren) frågar om det finns möjlighet att träffa en förlikning.

Det är mycket vanligt att förlikning träffas vid detta tillfälle. Anledningarna är flera men de två största vid Småmål är normalt följande.

A)   En domstolsprocess tar mycket tid från parterna. Tid som du kanske investerar bättre genom att arbeta istället.
B)   Att vara inblandad i en domstolsprocess medför väldigt ofta en tung psykisk press. För att bli av med de psykiska påfrestningar en domstolsprocess medför väljer många att träffa förlikning istället för att fortsätta. 

4. Huvudförhandling
Om förlikning ej träffas under förberedelsen går ärendet vidare till huvudförhandling. Huvudförhandlingen är det sista momentet i en domstolsprocess. Det är här målet prövas av domstolen som sedan ”bestämmer” vem som har rätt och fel.

Upphandlingsgruppen / Tenders Daily 2014. Den göteborgsbaserade enmansverksamheten är märkbart inspirerad av de falska handlingarna från bland annat Företagslansering. Även här används domstolsverkets grafik utan tillstånd.

 

Allmänt gäller

– Varje stämning har ett målnummer.
Om du mottagit en stämning från någon som du tror inte är på riktigt kan du kontakta berörd tingsrätt och uppge målnumret. Existerar inte numret finns det inte något pågående mål. Detta kan betyda att du blivit utsatt för en skojare.

– En stämning kan återkallas av den som lämnat in den.
Om det sker kommer målet att skrivas av från tingsrätten. I vissa fall har du då möjlighet att få ersättning kostnader du haft för att t ex svara på stämningen.

– Ibland ansöker motparten om stämning enbart för att få in betalning.
Om betalning uteblir och processen förlängs drar företaget helt enkelt tillbaka ansökan. Detta kan vara värt att veta, då du genom tålamod kan avvärja den typen av ansökningar. Det skall sägas att det dock är mycket svårt att avgöra vilken strategi som ligger bakom varje enskilt fall utan insikt i ärendet.

 – Ditt organisationsnummer är sökbart i tingsrätterna.
Du kan ringa till berörd tingsrätt om du vill vara säker på huruvida delgivningskvittot är äkta eller inte.

– FT-mål är inte kostsamma.
I dessa mål står vardera part för sina kostnader. Det är därför mer ekonomiskt försvarbart att föra sin egen talan. Om du förlorar ett FT-mål kan det, förenklat, som mest kosta dig 1 595 kr (2014) samt motpartens ansökningsavgift utöver ursprungsfordran.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag