Ny straffbestämmelse införs

Regeringen lovar starkare tag mot bluffakturor – men utfallet är begränsat.

Förenade Bolag, Svensk Handel och Företagarna är tillsammans med flera myndigheter och organisationer exempel på remissinstanser till den statliga utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) som slutfördes i december 2013.

Förenade Bolag ställde sig positiva till regeringens förslag att införa straffbestämmelsen Grovt fordringsbedrägeri i ett remissutlåtande som lämnades till Justitiedepartementet, men med vissa reservationer. Bland annat att majoriteten av den bedrivna verksamheten kring varningslistade bolag idag agerar kring en gråzon som är svårdefinierad på grund av redan ingångna avtal.

Straffbestämmelsen införs

Nu meddelar regeringen att lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Men vad betyder egentligen införandet? Och hur kommer det i praktiken appliceras? Ett av rekvisiten för Grovt fordringsbedrägeri är att handlingen bedöms som betalningsuppmaning eller liknande meddelande och då till en vidare krets samt utgör ett betydande värde. Detta berör i omfattande och systematiska förfaranden. En annan viktig del är de förenklingar/bevislättnader bestämmelsen ger.

Grovt fordringsbedrägeri är dock inte applicerbart på ett stort antal varningslistade verksamheter.

Att tolka effektiviteten av den nya straffbestämmelsen kräver stor förståelse för hur fakturabedrägerier i huvudsak fungerar idag satt i relation till nuvarande lagstiftning. Kontakta Förenade Bolag för mer information om lagändringen.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag