Inkassokrav Företagens Tele-Del och Mercurius Inkasso

Stort utskick av inkassokrav från Mercurius Inkasso. Orderunderlaget oklart.

Företagens Tele-Del som stått bakom internetkatalogerna Sveriges Tele-del och Teledelen.se  har försatts i konkurs. Som en del av konkursförvaltningen har Mercurius Inkasso anlitats att kräva in utestående fordringar. I många fall har samtliga handlingar från Företagens Tele-Del bestridits från dag ett (orderbekräftelse, faktura, påminnelse) och inget orderunderlag presenterats. Eftersom det råder stora oklarheter i huruvida en korrekt order gjorts, om det över huvud taget existerar något tidigare avtal med betalningsplikt och med bakgrund av antalet klagomål på Företagens Tele-Dels båda kataloger samt historik uppmanar vi mottagare av inkassokravet att bestrida tills rådande förhållanden klarnat.

Hela brevet lyder:

Angående Er skuld till Företagens Tele-del i Sverige AB.
Karlstad den 26 oktober 2012

Företagens Tele-del i Sverige AB försattes i konkurs 2012-07-10 och till konkursförvaltare utsågs advokaten Ola Sellert vid Advokatfirman Trägårdh i Malmö. Mercurius Inkasso AB har av konkursförvaltaren givits i uppdrag att hantera företagets utestående fordringar. Vid en genomgång av företagets kundreskontra har funnits att Ni har en obetald faktura som måste regleras. Ni uppmanas därför att, inom tio (10) dagar frän detta brevs utfärdande, reglera hela Er utestående skuld samt tillkomna kostnader för inkassokrav om 160,00 kr.

Skulle Ni ej reglera ovan nämna skuld innan utsatt datum så kommer även dröjsmålsränta att debiteras samt ärendet skickas vidare till Kronofogden vilket innebär ökade kostnader för Er del.

Har Ni några sakliga invändningar emot detta inkassokrav ber vi Er meddela oss detta via e- post, fax eller telefon. Vid kontakt, ange alltid vilket fiirtatag Ni representerar samt aktuellt fakturanummer.

Betalning

Ni gör Er inbetalning enligt följande:

  1. Läs av Er sammanlagda skuld på bifogad faktura.
  2. Lägg till 160,00 kr för lagstadgade inkassoavgifter. Görs ej detta skickas ett restkrav.
  3. Sätt in det sammanlagda beloppet på konkursboets klientmedelskonto hos Mercurius Inkasso AB: Bankgiro 106-7826.
  4. Ange vid betalning företag samt fakturanummer som betalningen gäller.

OBS! Betalning med befriande verkan kan ej längre göras till det bankgiro eller postgiro som är angivet på den bifogade fakturan utan måste göras till Mercurius Inkasso AB genom det ovan angivna bankgironumret.

Med vänliga hälsningar,
Mercurius Inkasso AB 

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag